вторник, 26 март 2013 г.

СE маркировката

СE маркировката позволява свободното движение на продукти на европейския пазар, като показва тяхното съответствие с изискванията на правото на ЕС. Като поставя маркировка CE върху даден продукт, производителят декларира на своя собствена отговорност, че този продукт отговаря на всички законови изисквания за тази маркировка. Това означава, че продуктът може да бъде продаван в Европейското икономическо пространство (ЕИП - включва 27-те страни от ЕС и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - Исландия, Норвегия и Лихтенщайн). Същото се отнася и за продукти, произведени в други страни и продавани в ЕИП. Не всички продукти обаче трябва да носят CE маркировката, а само тези категории продукти, които са споменати в конкретни директиви на ЕС относно тази маркировка. CE маркировката не означава, че даден продукт е произведен в ЕИП, а просто указва, че той е бил оценен преди да бъде пуснат на пазара и че отговаря на приложимите законодателни изисквания (например хармонизирано равнище на безопасност), което позволява да бъде продаван там. Маркировката означава, че производителят: се е уверил, че продуктът отговаря на всички важащи в случая съществени изисквания (например изисквания за здраве и безопасност или за опазване на околната среда), изложени в приложимите директиви, както и че (ако това е предвидено в директивите) продуктът е преминал преглед от независим орган за оценка на съответствието. Производителят носи отговорност за оценката на съответствието, подготвянето на техническата документация, издаването на декларация за съответствие и поставянето на маркировка „СЕ“ върху продукта. Дистрибуторите трябва да проверят дали продуктът носи CE маркировка и дали необходимите придружаващи документи са в ред. Ако продуктът се внася от страна извън ЕИП, вносителят трябва да провери дали производителят е следвал необходимата процедура и да се увери, че документацията може да бъде предоставена при поискване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар