понеделник, 3 декември 2012 г.

EORI номер необходим при осъществяване на внос и износ от физически и юридически лица

В бр. 94 на Държавен вестник от 13.11.2018 г. е обнародвана Наредба № Н-9 от 7 ноември 2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“, като с § 4 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя Наредба № Н-4 от 2009 г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели (обн., ДВ, бр. 45 от 2009 г.; изм.,бр. 49 от 2010 г.).

Наредбата влиза в сила 3 дни след обнародването й в Държавен вестник, т. е. от 00.00 часа на 17.11.2018 г.

В Раздел XI Регистър „Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори – EORI“, са разписани изискванията и обстоятелствата за получаване на ЕОРИ номер и данните, които се предоставят от лицата.

Формулярът за получаване на ЕОРИ номер може да се подава по електронен път чрез  портала Е-митници или на хартия във всяко митническо учреждение.

В новата наредба не се предвижда да се издават еднократни номера (ad-hoc номер) на лицата. Еднократният номер беше валиден само и единствено за целите на съответната операция за една трансакция.

EORI е регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори, използван при всички дейности, обхванати от митническото и акцизното законодателство. Той е задължителен при комуникацията с митническите администрации в целия Европейски съюз и един път получен може да се използва при взаимодействието си с всички митнически администрация на ЕС.

Агенцията извършва регистрация за получаване на EORI номер на фирми и физичиски лица, без да се налага да имате собствен Универсален електронен подпис.
За целта е необходимо да представите в митническата агенция: 
- Ако сте физическо лице - документ за самоличност
- Ако сте юридическо лице - удостоверение за вписване на фирмата

Няма коментари:

Публикуване на коментар