вторник, 27 ноември 2012 г.

Пощенски пратки


Получаване на пратка от държава извън ЕС

1.Пратки с нетърговски характер, изпратени от физическо лице, установено в трета страна до друго физическо лице, живеещо на митническата територия на Общността:

- ако стойността на пратката е до общата левова равностойност 45 евро /без транспорта дължим за пратката/, не се дължат мито и данък върху добавената стойност (ДДС). Това се отнася и за лимитираните стоки-тютюневи продукти,алкохолни напитки,парфюми или тоалетни води,при условие,че получателят не е заплащал за тях.

- ако стойността на пратката е на обща левова равностойност над 45 евро /без транспорта дължим за пратката/ и до 700 евро се дължат мито и ДДС. По желание на получателя, може да се приложи по-ниска единна ставка за мито-2.5 %, вместо по-високите мита съгласно Митническата тарифа на ЕС.

- ако стойността на пратката е на левова равностойност над 700 евро, се заплащат мито съгласно митническата тарифа на ЕС и ДДС. - в случай, че общата стойност на пратка, съдържаща две или повече стоки, надхвърли левовата равностойност на 45 евро, се допуска освобождаване само за стоките, за които случай че се внасят поотделно, би се предоставило освобождаване. Стойността на отделна стока не може да се дели.

2. Пратки изпратени от юридическо лице установено в трета страна до физическо лице или юридическо лице, живеещо на митническата територия на Общността:

- за пратки на стойност до 30 лева /без транспорта дължим за пратката/ не се дължат вносни сборове и ДДС.

- за пратки на стойност над 30 лева /без транспорта дължим за пратката/ и до левовата равностойност на 150 евро не се дължат вносни сборове, но се дължи ДДС.

- не подлежат на освобождаване алкохолни продукти, парфюми и тоалетни води, тютюн и тютюневи изделия. За тях получателят дължи съответните вносни сборове, ДДС и акциз.