понеделник, 10 декември 2012 г.

Български митници

Българската митническа администрация е създадена през 1879 г. и е една от най-старите държавни институции в България. Понастоящем тя е централизирана система, в която работят 3826 души, структурно разпределени в Централно митническо управление, пет Регионални митнически дирекции, 17 митници и 102 митнически бюра и пунктове. Събира 45 % от приходите в държавния бюджет в т.ч. традиционните собствени ресурси и ДДС на границата. От години е на едно от първите три места сред митническите администрации в Европа по брой разкрития и по задържани количества хероин по т. нар. “Балкански път”. От 1973 г. е активен член на Световната митническа организация.

Нейни отговорности са:
  • да облекчи функционирането на пазара,
  • да осигури правилното прилагане на политиките на Европейския съюз,
  • да осигури контрол на външните граници,
  • да защитава обществото от опасни стоки,
  • да прилага коректно Общата митническа тарифа, Общата система за преференциите, антидъмпинговите и други мерки, които са основни за функционирането на общата европейска икономика.
Основна функция на митническата администрация е събирането на митни сборове и други държавни вземания от нейна компетентност. Българската митническа администрация съдейства за опазване на културното наследство и за защита правата върху интелектуалната собственост. Администрацията събира и анализира статистически данни по международната търговия, участва в разработването и изпълнението на международните договори, които се отнасят до митническата дейност и осъществява международните митнически връзки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар